กรมการแพทย์ แนะการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ


สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ แนะคนพิการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ฝึกวิธีการทำความสะอาดช่องปากที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อสุขภาวะที่ดี สามารถดูแลรักษาอนามัยช่องปากตนเองได้ และควรตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำทุก 3-6 เดือน นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงปัญหาสุขภาพช่องปากในคนพิการว่า คนพิการมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเหมือนกับคนปกติทั่วไป

เช่น ฟันผุ ฟันคุด แผลในช่องปาก เหงือกบวม เหงือกอักเสบ และคนพิการมักเป็นโรคในช่องปากรุนแรงและมากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดหลายประการในการดูแลสุขภาพของตนเอง การทำความสะอาดช่องปากอาจทำได้ไม่ดีเท่ากับคนปกติ รวมถึงโอกาสในการรับบริการทางทันตกรรมยังมีความยากลำบากกว่าปกติ เมื่อมาพบทันตแพทย์มักมีปัญหาสุขภาพช่องปากแล้ว คนพิการบางรายที่มีอนามัยในช่องปากที่ไม่ดี ทำให้เกิดโรคในช่องปากได้ง่ายและนำไปสู่โรคอื่นๆ ที่ร้ายแรง เช่น ปอดอักเสบ การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ ฯลฯ ดังนั้นการแนะนำให้คนพิการ สามารถดูแลรักษาอนามัย ช่องปากจึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ การฝึกทักษะการแปรงฟันให้คนพิการ การช่วยเหลือแนะนำ สอนวิธีแปรงฟัน ควรรู้ประวัติ เช่น มีโรคประจำตัวหรือไม่ มีประวัติทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนอื่นหรือไม่ รวมถึงเทคนิคที่ผู้ดูแลใช้ในการจัดการพฤติกรรม เพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้ในการฝึกคนพิการให้แปรงฟันได้ ควรแนะนำให้คนพิการและผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากร่วมกัน และปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากให้เหมาะสมกับสภาวะของคนพิการแต่ละราย รวมถึงคำนึงถึงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก โภชนาการ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ และเพื่อสุขภาวะที่ดี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth